Taberi Kimdir?
TABERÎ


Muhammed b. Cerir et-Taberî, 225/839 yılında Hazar Denizi’nin güneyinde bulunan Taberistan’ın Âmûl şehrinde doğmuştur. İlim elde etmek için Rey, Basra, Kûfe, Medine, Suriye ve Mısır gibi beldeleri dolaştıktan sonra Bağdat’a yerleşmiştir. Burada dersler vermiş ve kendi fıkhi görüşlerini öğretmiştir. Bağdat’ta 310/923 yılında vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim, kıraat, hadis, tarih ve fıkıh alanlarında çeşitli eserleri vardır. Bunlar arasında en bilinenleri, tarih alanındaki “Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk” ve tefsir alanındaki “Câmiu’lBeyân an Te’vîli Âyil-Kur’an” adlı eserleridir.