Zemahşeri Kimdir?

ZEMAHŞERÎ

Carullah Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî, bugün Türkmenistan sınırları içerisinde bulunan Harizm bölgesindeki Zemahşer kasabasında doğmuştur. 467/1075 yılında doğan Zemahşerî’nin hayatı Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın hüküm sürdüğü yıllarda geçmiştir. Buhara, Horasan, İsfahan, Bağdat, Şam, Mekke, Yemen gibi şehirleri dolaşarak ilmini geliştirmiştir. Dil çalış-malarını geliştirmek için vaha ve çöllerdeki Arap kabilelerini ziyaret etmiştir. Arap edebiyatı, lügat, belagat, tefsir, hadis ve fıkıh alanlarında altmıştan fazla eseri bulunan Zemahşerî’nin en bilinen eseri “el-Keşşâf” adlı tefsiridir. Zemahşerî, 538/1143 yılında Harizm’in Cürcâniyye kasabasında vefat etmiştir.