Ömer Nesefî Kimdir

Ömer Nesefî KimdirÖmer Nesefî'nin hayatı

Ası adı İbnü Muhammed Ebu Haf.s Ncemüddin Ömer En-Nesefî'dir. Akaid'de, İmam Mâtürîdî'nin yolunu takip etmiştir. Ömer Nesefî, Hicrî 461 tarihinde Nessfde doğmuş, 537 tarihimle Somerkant'da vefat etmiştir.

Ömer Nesefî, çok meşhur bir Hanefi fakîhidir. Tefsir, Hadis, Kelâm, Fıkıh Usulü, Fıkıh, Belagat ve Tarih ilimlerinin tahsil etmiş ve bu alanlarda çok önemli alimlerden biridir. Malûmatının çokluğundan ve ilminin her tarafa yayılmacından dolayı, O’na İns ve Cinnin müftüsü ünvanı verilmiştir.

Yüze yakın eseri olduğu söylenir

En meşhur eseri akaid risalesidir. Bu eser, İslâm kültür müesseselerinin müstesna bir metni olmuştur. Osmanlı med­reselerinde ve İslâm âleminin muhtelif yerlerinde ders kitabı olarak okutulmuş, gerçek bir İslâm kla­siğidir. Halen Ezher üniversitesinde kelam ilmi ders  kitabı olarak okutulmaktadır.