Nakşibendilik
NakşibendilikNakşibendilik

Nakşibendilik, Bahaeddin Nakşibend’in düşünceleri etrafında oluşan tasavvufi  bir oluşumdur. Bahaeddin Nakşibend, 1318 yılında Buhara’da doğmuştur. Nakşibendilik’te içten ve sessiz olarak Allah’ı zikretmek önemlidir. Bu şekilde insanın kötü arzularının giderileceğine inanılır.

Nakş, bir şeyi bir yere nakşetmek, nakış gibi işlemek, hiç çıkmayacak hale getirmek, mühür gibi kazımaktır.

Bend, Farsça bir isim olup, dilimizde hem isim, hem sıfat olarak kullanılmaktadır. isim olarak, bağ, kelepçe, baraj, bent, kemer gibi manalara gelmektedir. Sıfat olarak, sıkıca bağlı, iyice bağlayan, kuvvetlice bağlanmış manalarına gelir.

Kalbe Allah zikrini hiç çıkmayacak şekilde nakış gibi işledikleri ve ondan hiç kopmadıkları için, gizli zikir sahiplerine Nakşibendi denmiştir.

 Allah’ı çokça anan insan, onun sevgisini kalbine yerleştirir, nakşeder. Nakşetmek kavramından hareketle bu tasavvufi oluşuma Nakşibendilik adı verilmiştir.

Nakşibendiliğin en önemli prensiplerinden biri ilim ve irfan meclislerinde ahlaklı insanlarla birlikte olmak ve onlarla sohbet yapmaktır. Nakşibendilik’te bu prensibe “sohbet” adı verilir. Bu tasavvufi yorumda Kur’an ve sünnete bağlılık ve ibadete  devamlılık önemlidir.

Nakşibendi terbiyesi, gizli zikir usulü üzerine kurulmuştur. Bu usulü benimseyen büyük veliler tarafından geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Bu usul ve adaplar bizzat Kur’an ayetlerinden, rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin sünnetinden ve O’ nun şerefli ashabının (r.anhüm) hallerinden alınmıştır. Her şeyi ile Kur'an ve sünnete bağlıdır. Bu yolun usul ve adapları, Kur’;an ve sünnette ya açıkca belirtilmiş, ya da işaret, delalet ve sükût yoluyla kabul edilmiştir. Yani, İslamın ruhuna uymayan hiçbir şey yoktur.

Nakşibendilik yorumunu temsil eden önemli şahsiyetlerden bazıları, İmam Rabbani ve Mevlana Halid’dir. Nakşibendilik, Bahaeddin Nakşibend’in öğrencileri  aracılığıyla Türkistan, Anadolu ve Hindistan olmak üzere geniş bir alana yayılmıştır

Nakşibendilikte önem verilen başlıca ilkeler şunlardır:

1.  Gönlünde Allah’tan başkasına yer vermemek

2.  Allah’ı daima hatırlamak ve çokça zikretmek

3.  Kalbi kötü düşüncelerden arındırmak

4.  Her an bilinçli olmak

5.  Her anı iyi değerlendirmek