8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kazanımları

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

8.1. KADER İNANCI

Kazanım ve Açıklamaları

8.1.1.   Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

  Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına,

  Sünnetullah kavramı kapsamında evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara yer verilir.

8.1.2.   İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.

8.1.3.   Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

 Kavramlar; ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, sağlık ve hastalık ile sınırlandırılır; kavramlar, kaderle ilişkilendirilerek ele alınır.

8.1.4.  Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

  Alın yazısı, kara talih, baht, kısmetsizlik gibi kalıp yargılar,

  Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucunda yaşanan iş kazalarının kaderle olumsuz bir şekilde ilişkilendirilerek bireysel ve toplumsal sorumluluğunun göz ardı edilmesi gibi yanlış anlayışlar eleştirel bir bakışla ele alınır.

8.1.5.   Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

  Hz. Harun’dan (a.s.) kısaca bahsedilir. Kazanım, A’râf, Tâhâ ve Kasas surelerindeki ilgili ayetler kapsamında öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

8.1.6.   Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler.

  Ayet el-Kürsi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir, ayette verilen mesajlara ve ayetin nerelerde okunduğuna değinilir.

8.2. ZEKÂT VE SADAKA

Kazanım ve Açıklamaları

8.2.1.   İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği  önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

8.2.2.   Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.

  Zekâtın nisap miktarı, zekât verecek ve zekât verilecek kişiler fıkhi ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi gözetilerek ele alınır.

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.

  İnfak kültürünün önemine,

  Zekâtın fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biri olduğuna değinilir.

8.2.4.   Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

  Hz. Şuayb’in, (a.s.) “ölçü ve tartıda hile yapmama” konusunda ortaya koyduğu duyarlılıkla  ilgili Kur’an-ı Kerim’den örneklere yer verilir.

  Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

8.2.5.   Maûn suresini okur, anlamını söyler.

  Maûn suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

8.3. DİN VE HAYAT

Kazanım ve Açıklamaları

8.3.1.   Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.

  İslam dininin temel inanç,  ibadet ve ahlaki esasları bireysel, sosyal ve iktisadi hayatla ilişkilendirilerek ele alınır.

8.3.2.   İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.

  Canın korunmasında, “iş sağlığı ve güvenliği”; malın korunmasında, “haksız kazanç”; aklın

korunmasında, “zararlı alışkanlıklar”; neslin korunmasında,  “aile kurumunun önemi” gibi konulara da değinilir.

8.3.3.   Hz. Yusuf’un  (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır.

  Hz. Yusuf’un (a.s.) hayatı, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

8.3.4.   Asr suresini okur, anlamını söyler.

  Asr suresiyle ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

8.4. HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ

Kazanım ve Açıklamaları

8.4.1.  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.

8.4.2.   Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.

8.4.3.   Hz. Muhammed’in (s.a.v.)  istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.

8.4.4.   Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.

8.4.5.   Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.

8.4.6.   Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.

8.4.7.   Hz. Muhammed’in  (s.a.v.)  örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.

8.4.8.   Hz.  Muhammed’in  (s.a.v.)  hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.

8.4.9.   Kureyş suresini okur, anlamını söyler.

  Kureyş suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

8.5. KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

Kazanım ve Açıklamaları

8.5.1.   İslam dininin temel kaynaklarını tanır.

  İslam dininin temel kaynakları; öğrenci düzeyi dikkate alınarak Kur’an ve sünnet ile sınırlandırılır.

  İslam dininde sünnetin konumu örneklerle açıklanır.

8.5.2.   Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır.

  Kur’an-ı Kerim’in ana konuları; inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalar öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

8.5.3.   Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir.

  Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri; Kur’an’ın iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmesi, kötülüklerden sakındırması, yol göstermesi, açıklayıcı olması, insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltmesi gibi konular öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

8.5.4.   Hz. Nuh’un (a.s.) tevhide davetini özetler.

  Kazanım; Yunus, Hud ve Nuh surelerindeki ilgili ayetler kapsamında ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.