7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kazanımları

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

7.1. MELEK VE AHİRET İNANCI

Kazanım ve Açıklamaları

7.1.1.   Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.

  Öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak ayrıntıya girilmeden cinlerden de bahsedilir.  Bu kapsamda; öğrencilerin sahip olduğu yanlış veya eksik dinî bilgi ve anlayışlar, dinî ilimlerin ortaya koyduğu veriler ışığında ele alınır.

7.1.2.   Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.

  Konu; dört büyük melek, yazıcı, koruyucu, rahmet ve sorgu melekleri ile sınırlandırılır.

  İslam dininde melek inancının önemine; meleklerin, güzel ahlaklı insanlar için daima hayırlı olan şeyleri istediklerine ve onlara dua ettiklerine değinilir; melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolüne vurgu yapılır.

7.1.3.  Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.

7.1.4.   Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.

 Ahiret hayatının aşamalarında; ölüm, kıyamet, diriliş, mahşer, hesap, mizan, cennet ve cehennem ele alınır.

7.1.5.   Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.

7.1.6.   Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

  Hz. Meryem’den (r.a.) kısaca bahsedilir; kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır. Mâide ve Meryem suresindeki ilgili ayetler ile sınırlandırılır.

7.1.7.   Nâs suresini okur, anlamını söyler.

  Nâs suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir ve sureninnerelerde okunduğuna değinilir.

7.2. HAC VE KURBAN

Kazanım ve Açıklamaları

7.2.1.   İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

  Haccın Müslümanların ahlaki gelişimlerine ve Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime yaptığı katkılara da vurgu yapılır

7.2.2. Haccın yapılışını özetler.

 Hac ile ilgili kavramlar (ihram, şavt, tavaf, sa’y, vakfe, zemzem, Hacerülesved) ve mekânlar

(Kâbe, Safa Merve, Mina, Müzdelife, Arafat) öğrenci düzeyi gözetilerek ayrıntıya girmeden ele alınır.

 Haccın çeşitlerine girilmez.

7.2.3.   Umre ibadeti ve önemini açıklar.

  Hac ile umre arasındaki farklara da yer verilir.

7.2.4.   Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir.

  Kurban ibadetinin hikmetine, kurban ile ilgili hükümlere; kurbanın kültürümüzdeki örneklerine

(adak (nezir), akika gibi) kısaca değinilir.

  Alevi Bektaşi geleneğindeki “Kurban Tığlama Duası”na da yer verilir.

7.2.5.   Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

  Hz. İsmail’in (a.s.) Kâbe’nin inşasındaki rolüne değinilir.

  Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

7.2.6.   En’âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler.

  Ayetle ilgili kısa açıklamalara yer verilir; ayette verilen mesajlar belirlenir.

7.3. AHLAKİ DAVRANIŞLAR

Kazanım ve Açıklamaları

7.3.1.   Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.

  Kazanımda; “adalet”, “dostluk”, “dürüstlük”, “öz denetim”, “sabır”, “saygı”, “sevgi”, sorumluluk”, “vatanseverlik” ve “yardımseverlik”  değerleri,  ilişkili oldukları tutum ve davranışlarla birlikte ele alınır.

7.3.2.   Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir.

7.3.3.   Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.

7.3.4.   Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

  Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

7.3.5.   Felak suresini okur, anlamını söyler.

  Felak suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

7.4. ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED

Kazanım ve Açıklamaları

7.4.1.   Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar.

  Hz. Muhammed’i (s.a.v.) insani yönü ele alınırken onu diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğin, “Allah’tan vahiy alması” olduğuna vurgu yapılır.

7.4.2.   Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder.  Hz. Muhammed’in  (s.a.v.);  son peygamber olmasına, rahmet peygamberi olmasına,

Kur’an-ı Kerim’i açıklamasına, bütün insanlar için uyarıcı ve müjdeci olmasına, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmesine ayetler ve hadisler eşliğinde yer verilir.

7.4.3.   Kâfirun suresini okur, anlamını söyler.  Kâfirun suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

7.5. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

Kazanım ve Açıklamaları

7.5.1.   Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır.

  Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri ayrıntıya girilmeden ele alınır.

7.5.2.   İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini sınıflandırır.

  İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumlar; inançla ilgili yorumlar, fıkhi yorumlar ve tasavvufi

yorumlar şeklinde ele alınır.

7.5.3.   Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder.

  Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlardan; Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik Bektaşilik konularına öğrenci düzeyine uygun olarak yer verilir.

7.5.4. Alevilik-Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkânları açıklar.

 Cem ve cemevi, musahiplik, razılık ve kul hakkının sorulması, cemde on iki hizmet, semah, gülbank, Hızır ve Muharrem orucuna ve uygulanma şekline yer verilir. Bu kapsamda;

  Alevilik-Bektaşilikteki “ocak kültürü”ne ve “el ele, el hakka ikrarı”na yer verilir;

Bektaşilikte musahipliğe “ikrar ve nasip alma” da denildiğine ve bu kavramın İslam tarihindeki muhacir ensar kardeşliğine dayandırıldığına değinilir.

  Cemevi; âyin-i cem erkânının yapıldığı, “yol, adap ve erkân yeri” olarak nitelendirilir; Bektaşilikte ise cemevi yerine “meydan evi” ifadesinin kullanıldığına değinilir. “Görgü cemi”, “İkrar cemi” ve “Abdal Musa cemi”nden bahsedilir. Âyin-i cem ve cemevi ile ilgili görsellere yer verilir.

  Alevilik-Bektaşilikte duaların başında, “Bismişah”, sonunda ise “Allah Allah” lafzının söylendiğine değinilir. “Gülbank” konusunda ise “Lokma Duasına” yer verilir.