5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kazanımları

5. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

5.1. ALLAH İNANCI

5.1.1.    Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.

5.1.2.   Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.

5.1.3.   Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.

5.1.4.   Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin

farkında olur.

5.1.5.   Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.

Kültürümüzden Allah (c.c.) sevgisiyle ilgili örneklere de yer verilir.

5.1.6.   Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.

Bireyin hangi durumlarda ve nasıl dua etmesi gerektiğine değinilir.

 Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamber dualarına, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaptığı dualara ve kültürümüzdeki dua örneklerine yer verilir.

“Nehcü’l-Belâğa”dan ve dilimize yerleşen kalıplaşmış dua cümlelerinden örnekler verilmeye

özen gösterilir.

Öğrencilerin kendi cümleleri ile yazılı ve/veya sözlü olarak dua örnekleri oluşturmalarına yönelik etkinliklere yer verilir.

5.1.7.   Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler.

Kazanım, Enbiyâ suresi çerçevesinde ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

  1. 1. 8. İhlâs suresini okur, anlamını söyler.

İhlâs suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede tevhid inancıyla ilgili verilen mesajlar belirlenir ve surenin nerelerde okunduğuna değinilir.

 

5.2. RAMAZAN VE ORUÇ

5.2.1.   Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder.

 Ramazan ayının aynı zamanda bir Kur’an ayı olduğuna vurgu yapılır ve Kadir Gecesinin önemine değinilir.

Oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlara da değinilir.

Farz, vacip, sünnet ve müstehap kavramlarına seviye göz önünde bulundurularak kısaca değinilir.

5.2.2.  Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar.

Ramazan ve oruçla ilgili sahur, imsak, iftar, teravih ve fitre kavramları açıklanır. Düzeye uygun iftar dualarına yer verilir.

5.2.3.   Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır.

Mukabele okuma, mahya, hırka-i şerif ziyareti, diş kirası, tekne orucu gibi konulara yer verilir.

Ramazan ve oruçla ilgili örneklerde çocuk diline yerleşmiş ifadelerin yer verilmesine özen gösterilir.

5.2.4.   Hz. Davud’un (a.s.) hayatını özetler.

Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

5.2.5.   Rabbena dualarını okur, anlamını söyler.

Rabbena duaları ile ilgili kısa açıklamalara, duaların Kur’an’da geçtiği yerlere ve nerelerde okunduğunu içeren bilgilere öğrenci seviyesine göre yer verilir.

5.3. ADAP VE NEZAKET

Kazanım ve Açıklamaları

5.3.1. Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen  gösterir.

 Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur.

5.3.2.  Selamlaşma adabına riayet eder.

5.3.3.  İletişim ve konuşma adabına uygun davranır.

 İletişim adabı konusunda internet ve sosyal medya adabına da değinilir.

5.3.4.   Sofra adabına riayet eder.

 Helal kazanç, helal lokma gibi konulara kısaca değinilir.

5.3.5.   Hz. Lokman’ın  (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir.

 Lokman suresi, 12-19. ayetlerde tavsiye edilen davranışlara öğrenci seviyesine uygun bir şekilde yer verilir.

5.3.6.   Tahiyyat duasını okur, anlamını söyler.

Tahiyyat duası ile ilgili kısa açıklamalara ve duanın nerelerde okunduğunu içeren bilgilere yer verilir.

5.4. HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI

Kazanım ve Açıklamaları

5.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice’den (r.a.) olan çocuklarının adları belirtilir.

5.4.2.   Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eş, baba ve dede olarak aile içerisinde ortaya koyduğu örnek

davranışlarına yer verilir, onun eş, çocuk ve torunlarına olan sevgisi hadislerden örneklerle açıklanır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.)  aile bireylerine danışmasına ve onların görüşlerine değer vermesine de vurgu yapılır.

5.4.3.   Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir.

5.4.4.   Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) ahlaki erdemlerini kendisine örnek alır.

 Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) hayatı, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ele alınır.

5.4.5.  Kevser suresini okur, anlamını söyler.

Kevser suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir. Bu kapsamda; “kevser”in farklı anlamlarıolduğuna değinilir; ayrıca “kevser”in;  bolluk, bereket ve neslin çoğalması anlamlarını içerdiğine, Allah’ın (c.c.), Hz. Peygamber’e pek çok nimet verdiğine, bu nimetlerden birinin de

Hz. Peygamber’in neslini devam ettiren Hz. Fâtıma (r.a.) olduğundan bahsedilir.

5.5. ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

Kazanım ve Açıklamaları

5.5.1.   Mimarimizde yer alan dinî motifleri inceler.

Cami ve bölümlerine de görselleriyle birlikte yer verilir.

5.5.2.   Musikimizde dinin izlerine örnekler verir.

  Cami musikisinden (tekbir, ezan, salâ gibi) örneklere öğrenci seviyesine göre yer verilir.

  Tasavvuf musikisi, Türk sanat  müziği  ve  halk müziği  ile  çocuk şarkılarından örnekler verilmesine özen gösterilir.

5.5.3.   Edebiyatımızdan dinin izlerine örnekler bulur.

 Çocuk edebiyatından (şiir, hikâye, masal gibi) öğrenci seviyesine uygun örnekler verilmesine özen gösterilir.

5.5.4.   Örf ve âdetlerimizde yer alan dinî unsurları fark eder.

 Düğün, sünnet, isim koyma, mevlit merasimleri, kandiller ve bayramlaşma ile sınırlandırılır.

5.5.5.   Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatını özetler.

  Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır. Ayrıca Mescid-i Aksâ’nın inşasına ve Müslümanlar için önemine vurgu yapılır.