4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite Özeti

İnanç esasları nedir: İslam  dinini  kabul  eden  kimselerin  inanması  gereken  bazı  esaslar vardır.  Bu  esaslara,  İslam’ın  inanç esasları denir. İslam’ın inanç esasları “imanın şartları” olarak da bilinir.

İmanın şartları:

 Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kader ve kazaya inanmayı kapsar.

İman: İman, sözlükte “inanma, tasdik etme” demektir. Dinî bir terim olarak ise; Yüce Allah’ın varlığına, birliğine, sıfatlarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kitaplarına, meleklerine, iyiliğin ve kötülüğün O’ndan geldiğine inanmaktır

  • Allah’a iman: Allah vardır ve birdir. Yüce Allah’ın eşi ve benzeri olmayan bir varlık  olduğuna  iman 
  • Meleklere iman: Allah’ın (c.c.) emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, nurdan yaratılmış ve gözle görülmeyen varlıkların varlı-ğına iman etmektir.
  • Kitaplara iman: Allah’ın (c.c.) gönderdiği tüm ilahi kitaplara iman etmektir. Yüce Allah insanları doğru yola yöneltmek için peygamberler aracılığıyla  kitaplar göndermiştir.
  • Peygamberlere iman: Allah’ın (c.c.) gönderdiği tüm peygamberlere iman etmektir. Allah (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini bildirmek için insanlar arasından elçiler seçmiştir. Bu elçilere peygamber denir.
  • Ahirete iman: İnsanın ölümüyle  başlayıp  sonsuza kadar  sürecek  olan  hayata  ahiret  hayatı denir.  Bu  hayatın  varlığına  inanmak  ahirete iman etmektir.
  • Kader ve Kazaya iman: Her şeyin Allah’ın (c.c.) bilgisi ve dilemesi ile  gerçekleştiğine  iman    Kader, Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıdır. Kaza ise olayların bu ölçüye göre  gerçekleşmesidir.

İSLAM

İslam,  sözlükte  kurtuluşa  erme,  güven,  barış  ve  emniyette  olma  anlamlarına gelir. Dinî bir kavram olarak ise İslam; Allah (c.c.) tarafından peygamberlerin sonuncusu HZ. Muhammed’e (s.a.v.) bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son ilahi dindir. İslam dinini kabul eden kişiye Müslüman denir.

İslam dininin beş temel şartı vardır. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz

kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır.

Kelime-i Şehadet Getirmek

Kelime-i Şehadet; “Eşhedü en lâ ilâhe illallah  ve  eşhedü  enne  Muhammeden abduhû  ve rasûluh”  demektir. 

Anlamı;

“Ben  kabul  ederim  ki  Allah’tan  başka ilâh  yoktur.  Yine  kabul  ederim  ki  Hz. Muhammed(s.a.v.)  Allah’ın  kulu  ve  resulüdür.”  şeklindedir.

 Kelime-i  Şehadet getirmek Müslümanlığın ilk şartıdır. Bu sözleri  gönülden  söyleyen  kişi  Müslüman olur.

Kelime-i Tevhid:“Lâilâhe illallah Muhammedün Resulullah” cümlesidir.

Anlamı; “Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir.” şeklindedir.

NOT: Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet İslam dininin özüdür.

 Namaz Kılmak: Namaz, günde beş vakit yerine getirilen bir ibadettir. Akıllı  ve  sorumluluk  yaşına  girmiş  her  Müslümanın  namaz kılması gerekir.

Zekât Vermek: Zekât,  dinimizce  zengin  sayılan bir Müslümanın her yıl malının belli

bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesidir

Oruç Tutmak: Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından güneşin batışına kadar yeme, içme ve orucu bozan her türlü davranıştan kişinin kendisini alıkoymasıdır. Oruç tutan kimse daha sabırlı olur ve iradesine hakim olmayı öğrenir.

Hacca Gitmek: Yılın belli günlerinde Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve etrafındaki mübarek yerleri   ibadet amacıyla ziyaret etmektir. Akıllı, sorumluluk çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi durumu iyi olan Müslümanların ömründe bir kez hacca gitmesi emredilmiştir.

Kur’an-ı Kerim:

Allah’ın gönderdiği son ilahi kitaptır. İslam dininin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.

Ayet: Kur’an-ı  Kerim’in  her  bir  cümlesine  ayet  denir. Kur’an-ı Kerim de 6666 ayet vardır

Sure: Kur’an-ı Kerim’de başı ve sonu belli olan, farklı sayılarda ayet içeren bölümlere sure denir. Kur’an-ı Kerim’de toplam 114 sure vardır. Sureler besmele ile başlar ve uzunlukları birbirinden farklıdır.

Kur’an-ı Kerim’deki surelerin her birinin özel bir ismi vardır. Sureler bu isimlerini; içinde geçen bir olay veya konudan, bir peygamber isminden,  önemli  kişi  ve  topluluk  isimle  rinden veya surede bahsedilen bir canlının isminden almışlardır.

İlk Sure: Fatiha Suresi       Son Sure: Nas Suresi    En Uzun Sure: Bakara Suresi      En Kısa Sure: Kevser suresi

Cüz: Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir. Kur’an-ı Ke  rim’de otuz cüz vardır.

Hatim: Kur'an-ı Kerim’i ilk suresi olan Fâtiha suresinden başlayıp en son suresi olan Nas suresine kadar okumaktır.

Hafız: Kur’an’ı başından sonuna kadar ezberleyen kimsedir.