4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

İnsanın sahip olduğu iyi, güzel huy ve davranışlara ne ad verilir?

A) Ahlak B)  İbadet          C) İman    D) Din 

 

2.“La ilahe illallah Muhammedün Resulullah” cümlesi neyin okunuşudur?

a) Kelime-i şehadet b)Besmele                       c) Fatiha                           d) Kelime-i tevhit

 

3“Selamün Aleyküm’’ sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah rahmet eylesin.

B) Allah işinizi rast getirsin.

C) Barış ve güven üzerinize olsun

D) Allah bereket versin

 4. Allah’ın (c.c.) güzel söz ve davranışlarımıza verdiği karşılığa ……….denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

 A) Besmele B) Sevap C) Günah    D) Helal

 I Namaz kılmak

II Meleklere inanmak

III Oruç tutmak

IV Hacca gitmek

V Peygamberlere inanmak

5.Yukarıda verilenlerden hangileri İslam’ın inanç esaslarındadır?

A) II ve V B) I, III ve IV  C) I, II ve V                           D) III ve IV

 

6. İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına imanetmektir. Bu inanç esası sayesinde insan, yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışlarınkarşılığını alacağını bilir.

Yukarıda bahsedilen İslam’ın inanç esası aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Allah’a iman B) Ahirete iman C) Kitaplara iman D) Kaza ve Kadere iman

 

7-Kur’an-ı Kerim’de ayetlerden meydana gelen ve belli konuları işleyen bölümlere ne ad verilir?

A) Ayet             B)  Sure  C) Cüz              D)  Vahiy

 

 I - Dua etmek

II - Kurban kesmek

III - Namaz kılmak

IV - Sadaka vermek

V - Zekât vermek

8.Yukarıda verilen ibadetlerden hangileri İslam’ın şartlarındandır?

 A) I-II B) II-III C) III-V        D) IV-V

 9. Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kur’an-ı Kerim son ilahi kitaptır.

B) Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilmiştir.

C) Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine cüz denir.

D) Kur’an-ı Kerim’in tek harfi dahi değişmemiştir

 

     10.Hz. Peygamber’i (sav) anmak ve onun Allah (cc) katındaki derecesini daha da yüceltmek için yapılan dua cümlesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sübhanallah             B)  Tevhid      C) Salavat                      D)  Sübhaneke

 

11-Aşağıdakilerden hangisi Allah’a (cc) şükür ifadesi değildir?

A) Hamdolsun                    B)  Salavat  C) Elhamdülillah                D)  Şükürler olsun

 

“Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesidir.”

12-Yukarıda verilen bilgi Kur’an-ı Kerim ile ilgili kavramlardan hangisidir?

A) Mushaf                         B)  Ayet  C) Sure             D)  Cüz

 

     13.Aşağıdaki hangi seçenekte Kur’an-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri birlikte verilmiştir?

A) Fâtiha-Bakara             B)  İhlâs-Mâide  C) Kevser-Bakara             D)  Fâtiha-Nâs

 

“Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki H.z Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. "

14.Bu metin aşağıda verilenlerden hangisine aittir ?
A )Kelime-i Tevhid                b)Bismillah
c)Salavat                                d)Kelime-i Şehadet

15.Kur'an-ı Kerim'in son suresi aşağıdakilerden  hangisidir ?
a)Kevser                                 b)Bakara

c)Nas                                      d)İhlas

 

İftar –Sahur--İmsak

16.Yukarıdaki ifadeler hangi ibadetle ilgilidir ?
a)Hacca gitmek          b)Namaz kılmak

c)Zekat vermek          d)Oruç tutmak

17.Amentü duasında aşağıdakilerin hangisinden  bahedilmektedir?

A)İbadetlerin Önemi
B)İslamın İnanç Esasları
C)İslamın Şartları
D)Günah ve Sevap

18.Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olan ve namazların her rekatında okunan sure hangisidir?

a) Kevser c) Sübhaneke     b) Fatiha d) Fil

19-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
 (7 X 2 = 14p)

20- Fatiha suresinde boş bırakılan yerleri tablodaki kelimelerle tamamlayınız. (7x2=14 Puan)

Sıratallezine

maliki

na ‘büdü

Bismillahirrahmanirrahim

alemin

mağdubi

lillahi

 …………………………………………………….…….  

Elhamdü ………… Rabbil  ………………………..  Errahmanirrahim.

.……………………… yevmiddin. İyyake ……………………………… ve iyyake nestain.

İhdinassıratal  müstakim. ………………..…………………. en ‘ amte  aleyhim.

Gayril ……………………….….. aleyhim.Ve leddaallin.(Amin).