Kütüb-ü sitte hangi eserlerden oluşur

Kütüb-ü sitte hangi eserlerden oluşurKütüb-ü sitte; Buharî, Müslim, Tirmizî, Ebu Davud, Nesâî ve İbn Mâce’nin eserlerinden oluşur.

Kütüb-ü sitteyi oluşturan eserler

Sahih-i Buhari: Künyesi Şeyhul İslam ve İmâmul-Huffaz Ebû Abdullah Muhammed İbnu İsmail, İbnu İbrahim, İbnil Muğire, İbnil-Berdizbe el-Buhâri el-Cufi (H.194-256). Doğum yeri Buhara olup ölüm yeride Semerkantın Hertenk köyüdür.

Sahih-i Müslim
Sahih-i Müslim: İmam Müslim'in tedvin ettiği hadis kitabıdır. Ehl-i Sünnet geleneğinde İmam Buhari'nin Sahih'i (Sahih-i Buhari) ile birlikte en güvenilir iki hadis eserinden biri kabul edilir.

Sünen-i Nesai
Sünen-i Nesai Ehl-i Sünnet hadis literatüründe en güvenilir hadis kaynakları olarak kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.
Müellifi, Ebu Abdirrahman Ahmed bin Şuayb bin Ali bin Sinan bin Bahr el-Horasani'dir. İmam Nesâi olarak meşhurdur. Eseri de bu isme nisbetle Sünen-i Nesâi olarak anılır.

Sünen-i Tirmizi
Sünen-i Tirmizi : İslam literatüründe en güvenilir hadis kitapları olarak kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.
Müellifi, Orta Asya şehirlerinden Tirmiz (Termiz, Türmiz) şehrine nisbetle anılan meşhur hadis alimi İmam Tirmizi'dir. İmam Tirmizi'nin tam adı Ebu İsa Muhammed bin İsa ibni'd-Dahhak'tır.
Asıl adı el-Camiu's-Sahih olan bu eser, müellifine nisbetle Sünen-i Tirmizi olarak anılır.


Sünen-i Ebu davud: Künyesi,El-İmam es-Sebt, Seyyüdül Huffâz Süleyman İbnul-Eşes İbni İshâk es-Sicistani (H 212-275). Doğum yeri Horasan Bölgesinin Sicistân şehridir


Süneni ibni Mace: Künyesi, Muhammed b. Yezid b. Abdullah er-Rabai el-Kazvini (209-273). Tahran yakınlarındaki Kazvin şehrinde doğmuştur ve ölüm yeride Kazvin'dir