Kur'an Tefsir Eden Sahabeler
Kur'an tefsir eden sahabelerKur'an Tefsir Eden Sahabeler


Sahabelerin Kur’an tefsirindeki bilgisi ve yeteneği aynı değildi. Çünkü bilgi düzeylerinin farklılığı, dilin inceliklerine vakıf olma, Peygamberimizin sohbetine sürekli katılma gibi etkenler sahabenin tefsir düzeyini etkilemiştir. Bundan dolayı bazı sahabiler, yanlış yapabilecekleri endişesiyle Kur’an’ı açıklamaktan çekinirken bazıları da Kur’an’ı açıklama konusunda gayret göstermişlerdir.

Sahabe arasında özellikle Ali b. Ebi Talip, Abdullah b. Mesud, Abdullah b. Abbas ve Ubeyy b. Kâ’b gibi bazı kişiler tefsir konusunda öne çıkmışlardır. “Tercümanü’l-Kur’an” adıyla da anılan Abdullah b. Abbas (öl. 68/687), tefsirle ilgili rivayetleri oldukça fazla olan sahabilerden biridir. İbn Abbas, öğrencileri vasıtasıyla Mekke tefsir ekolünün kurucusu sayılmıştır. İbn Abbas’ın tefsir rivayetlerine, “kevser” kelimesini “hayır, iyilik” olarak yorumlaması örnek olarak verilebilir.

Kur’an ve tefsir bilgisi en fazla olan sahabilerden biri de Abdullah b. Mesud (öl. 32/652)’dur. Kûfe tefsir ekolünün kurucusu sayılan İbn Mesud, müteşabih ayetleri daha çok rey ve içtihatla te'vil yoluna gitmiştir. Onun rey ve içtihada dayanan tefsir ekolü daha sonra Hanefî mezhebinin doğmasında etkili olmuştur. Örneğin; İbn Mesud, yemin kefaretinden bahseden, “...Bunları bulamayan üç gün oruç tutar...”  ayetini art arda” ifadesiyle tefsir etmiştir. Bunun için Hanefi mezhebine göre yemin kefareti için oruç tutmak isteyen bir kimse orucunu üç gün peş peşe tutmak zorundadır.