Sahabelerin Genel Özellikleri

Sahabelerin Genel ÖzellikleriSahabelerin Öne Çıkan Özellikleri

Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK :Peygamberlerden sonra insanların en üstünü Sıddık ve sadık olarak vasıflandırılmıştır, ilk halife

Hz. ÖMER : Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe, kafilere karşı şiddetli,

Hz. OSMAN ; Meleklerin bile hayâ ettiği 3. halîfe

Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB : Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı ve aynı zamanda 4. halife

ABDURRAHMAN BİN AVF : Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri

EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH :Cennetle müjdelenen ümmetin emîni

SA'D BİN EBÎ VAKKÂS :Efendimizin okçusu

TALHÂ BİN UBEYDULLAH: İlk Müslüman olanlardan

ZÜBEYR BİN AVVÂM :Cennetle müjdelenenlerden

ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB :Peygamberimizin amcası

ABDULLAH BİN ABBÂS :Tefsîr âlimlerinin şâhı

ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS: Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî

ABDULLAH BİN CAHŞ : Uhud şehitlerinden

ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK: Hz. Ebu Bekir'in oğlu

ABDULLAH BİN HANZALA : Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu

ABDULLAH BİN HUZÂFE : Resûlullahın elçilerinden

ABDULLAH BİN MES'ÛD : Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî

ABDULLAH BİN ÖMER : En çok hadîs bilen sahâbîlerden

ABDULLAH BİN REVÂHA : Resûlullahın şâiri

ABDULLAH BİN SELÂM : Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî

ABDULLAH BİN SÜHEYL: Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî

ABDULLAH BİN ZEYD : Sâhib-ül ezân

ABDULLAH BİN ZÜBEYR:  Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî

ADİ BİN HÂTİM TÂİ: Âilece cömert olan sahâbî

ÂMİR BİN FÜHEYRE : Meleklerin defnettiği sahâbî

AMMÂR BİN YÂSER: Şehîd oğlu şehîd

AMR BİN ÂS : Meşhûr Arab dâhîlerinden

ÂSIM BİN SÂBİT: Arıların koruduğu sahâbî

BERÂ BİN ÂZİB: Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî

BEŞİR BİN SA'D :Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî

BİLÂL-İ HABEŞİ : Peygamber efendimizin müezzini

BÜREYDE BİN HASİB:  Resûlullahın sancaktarı

CÂBİR BİN ABDULLAH : Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden

CA'FER-İ TAYYÂR Cennete uçarak giden sahâbî

DIHYE-İ KELBÎ : Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî

EBÛ DÜCÂNE: Peygamber efendimizin fedâisi

EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ : Mihmândâr-ı Resûlullah

EBÛ HÜREYRE : En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî:

EBÛ KATÂDE : Resûlullahın süvârilerinden

EBU LÜBÂBE : Tevbesi ile meşhûr sahâbî

EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ : Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden

EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ : Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden

EBÛ SELEME : Tek başına hicret eden sahâbî

EBÛ TALHÂ :Resulullahın fedâisi

EBÛ ZER GIFÂRÎ Gıfarî kâbilesinin reisî

EBÜDDERDÂ Kâdılık yapan sahâbîlerden

ENES BİN MÂLİK Rasûlullahın hizmetçisi

ERKAM BİN EBİ'L ERKAM Evi ilk vakıf olan sahâbî

ES'AD BİN ZÜRÂRE Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî

FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ Yemenli sahâbîlerden

HABBÂB BİN ERET İlk Müslüman sahâbîlerden

HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS İlk Müslüman olan sahâbîlerden

HANZALA BİN EBÛ ÂMİR Meleklerin yıkadığı sahâbî

HUBEYB BİN ADİY Darağacında ilk namaz kılan sahâbî

HUZEYFE BİN YEMÂN Sevgili Peygamberimizin sırdaşı

Hz. HAMZA Şehîdlerin efendisi

KÂ'B BİN MÂLİK Peygamber efendimizin şâirlerinden

MİKDÂD BİN ESVED Resûlullahın süvârilerinden

MUHAMMED BİN MESLEME Resûlullah efendimizin fedâîlerinden

MUS'AB BİN UMEYR İslâmda ilk öğretmen

MU'ÂZ BİN CEBEL Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî

NEVFEL BİN HÂRİS Hâşimoğullarının en yaşlısı

NU'MÂN BİN MUKARRİN Ashâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından

OSMAN BİN MAZ'ÛN Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî

OSMAN BİN TALHÂ Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî

SÂBİT BİN KAYS Peygamber efendimizin hatîblerinden

SA'D BİN MU'ÂZ Ensârın en hayırlılarından

SA'D BİN REBİ Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî

SAİD BİN ÂMİR Hz. Ömer'e benzeyen vâli

SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan

SEHL BİN HANİF Ashâb-ı kirâmın okçularından

SEHL BİN SA'D Medîne'de en son vefât eden sahâbî

SELEME BİN EKVÂ Piyâdelerin en hayırlısı

SELEME BİN HİŞÂM Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî

SELMÂN-I FÂRİSİ Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî

SEVBÂN Rasûlullahın hizmetçisi

ÜHEYB-İ RUMİ Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî

SÜMÂME BİN ÜSÂL Yemâme kabîlesi reisi

TUFEYL BİN AMR Işık Saçan Sahâbî

UBÂDE BİN SÂMİT Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî

UKBE BİN ÂMİR Ashâb-ı suffadan

ÜBEYY BİN KÂ'B Kırâati ile meşhûr sahâbî

ÜSÂME BİN ZEYD Rasûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden

ÜSEYD BİN HUDAYR Ashâb-ı kirâmın sancaktarlarından

VELÎD BİN VELÎD Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî

ABDULLAH BİN ATİK Medîneli ilk Müslümanlardan

ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM Peygamberimizin müezzinlerinden

ABBAS BİN UBÂDE Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî

CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS Müminlerin annelerinden

EBU RAFİ Peygamberimizin azatlı kölelerinden

EBU SÜFYAN BİN HÂRİS Peygamberimizin süt kardeşi

FÂTİMA BİNTİ ESED Hz. Alinin annesi

HACCAC BİN ILAT Mekkeli sahabilerden

HADİCE-TÜL KÜBRA Peygamberimizin ilk hanımı:

HAFSA BİNTİ ÖMER Peygamberimizin hanımlarından

HÂLİD BİN VELİD Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî

HALİME HATUN Peygamberimizin sütannesi

HAMNE BİNTİ CAHŞ Peygamber efendimizin halasının kızı:

HANSA HATUN Meşhur kadın şair sahabilerden

HASSAN BİN SABİT Peygamber efendimizin şairlerinden

HÂTİB BİN EBİ BELTEA Peygamber efendimizin elçilerinden

HZ. AİŞE-İ SIDDIKA Peygamberimizin hanımlarından

HZ. FÂTIMA Peygamberimizin en sevgili kerimesi

HZ. HASAN Cennet gençlerinin efendisi

HZ. HÜSEYİN Cennet gençlerinin seyyidi

HZ. REYHANE Peygamberimizin hanımlarından

HZ. SAİD BİN ZEYD Cennetle müjdelenenlerden

İKRİME BİN EBİ CEHİL Meşhur İslâm kumandanlarından

İMRÂN BİN HUSAYN Meleklerle konuşan Sahâbî

KÂB BİN ZÜHEYR Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî

KATADE BİN NUMAN Ashab-ı kiramın okçularından

MEYMUNE BİNTİ HÂRİS Peygamberimizin hanımlarından

MUĞİRE-T EBNİ ŞUBE Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî

RİBİ BİN ÂMİR Ashab-ı kiramın elçilerinden

SA’D BİN UBÂDE Ensârın sancaktarlarından

SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB Peygamberimizin halası

SAFİYYE BİNTİ HUYEY Peygamberimizin hanımlarından

SEDDAD BİN EVS Ailece müslüman olan sahabilerden

SEVDE BİNTİ ZEM'A Peygamberimizin hanımlarından

SÜRÂKA BİN MÂLİK Ashâb-ı kirâmın süvârilerinden

UKAYL BİN EBİ TÂLİB Hz. Ali'nin abisi

ÜMM-İ EYMEN Peygamberimizin dadısı

ÜMM-İ HABİBE Peygamberimizin hanımlarından

ÜMM-İ HÂNİ Hz. Ali’nin kızkardeşi

ÜMM-İ HİRAM Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi

ÜMM-İ RUMAN Hz. Ebu Bekir'in hanımı

ÜMM-İ ŞERİK Devsli muhacir hanım sahabîlerden

ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN Ashabın kadın kahramanlarından

VAHŞİ Yalancı peygamber Müseylemeyi öldüren sahabî

ZEYD BİN DESİNNE Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî

ZEYD BİN HÂRİSE İlk îman eden köle

ZEYD BİN SÂBİT En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî

ZEYNEB BİNTİ CAHŞ Peygamberimizin hanımlarından