Ayetel Kürsi'nin Faziletleri

Ayetel Kürsi Okumanın Faziletleri

Ayetel Kürsi'nin FaziletleriÂyetü’l-Kürsî, adeta yüce dinimiz İslam’ın özü ve özeti gibidir. Âyetü’l-Kürsi, yüce Rabbimizi bize en güzel şekilde tanıtan bir ayet-i kerimedir. Bizler Allah’ın kulları olarak ona karşı görevlerimizi ancak onu  tanıyarak yapabiliriz. Kendisine ibadet ettiğimiz, her şeyin yaratıcısı ve yaşatıcısı Rabbimize layık insanlar olmanın yolu onu tanımaktan geçer.

Bu ayetin biz Müslümanların hayatında büyük bir yeri vardır. Yüce kitabımız Kur’an’ın asıl konusu olan Rabbimizi ve onun birliğini anlatır. Ayette Tevhid inancının esaslarıaçık bir şekilde ifade edilmiştir. Âyetü’l-Kürsî’nin tamamı on cümledir. Bu ayet bize şunları haber verir:

Allah Teâlâ birdir. O daima diridir. Uyuklama ve dalgınlık gibi insana ait sıfatlardan uzak  olup kâinatı kendi tasarrufunda bulundurur. O’nun izni olmadan kimse şefaat edemeyecektir. O’nun, bilgisi ezel ve ebedî kuşatır. Kudreti arz ve semaları kaplar. Zâtı çok yücedir. “Âyetü’l-Kürsî” hakkında sevgili Peygamberimizin hadisleri vardır.

 Ayetel Kürsi'nin Faziletleri

Hz. Peygamber, Übey b. Kâ’b’a “Allah’ın kitabından hangi âyet en büyüğüdür” diye sorup “Âyetü’l-Kürsî’dir” cevabını alınca onu tebrik etmiştir (Müslim, “Müsâfirîn”, 258.

Bir başka hadislerinde sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

“Kur’an’ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Âyetü’l-Kürsi’dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır.” (Tirmizî, “Fedâilü’l-Kur’an”, 2)

Yine sevgili Peygamberimiz (s.a.s) özellikle farz namazların arkasından, akşam, sabah ve yatağa yatınca bu ayetin okunmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî,)

Ayetü’l-Kürsi’nin sabah akşam dua olarak okunması da tavsiye edilmiştir. Ayet-i kerime şifa ve korunmaya da vesile kılınmıştır. Hz. Peygamber “yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah’ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını” bildirmiştir (Buhârî, “Vekâlet”, 10). Bu âyetin içinde Allah’ın en yüce ismi bulunmaktadır (Müsned, VI, 461).

 İşte bu faziletleri sebebiyledir ki Âyetü’l-Kürsî’yi namazların sonunda okumaya çalışırız. Ayrıca namaz dışında da sıkça okumaya gayret ederiz.

Pek çok fazileti olan bu yüce ayeti okumak bizler için büyük bir mükâfat vesilesidir. Müslümanlar olarak “Âyetü’l-Kürsî’yi çokça okuyarak onu anlamaya ve üzerinde düşünmeye çalışalım. Yalnızca Allah’a ibadet ederek onun büyüklüğüne ve yüceliğine sığınalım.