En Önemli Rivayet Tefsirleri

Rivayet Tefsirleri Hangileridir?

Rivayet tefsirleri arasında Muhammed b. Cerir et-Taberî’nin “Câmiu’l-Beyân an Te’vîl-i Âyi’lKur’an” adlı eseri ilk tefsir rivayetlerini
nakletmesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Bunun dışında başlıca rivayet tefsirleri olarak şunlar sıralanabilir:


*  Ebu’l-Leys es-Semerkandî (öl.375/985): Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azîm

*  Ebu Muhammed el-Huseyn elBagavî (öl. 516/1122): Meâlimu’t-Tenzîl

* İbn Kesîr (öl. 774/1373): Tefsiru’l-Kur’ani’lAzîm

* Ebu Tâhir el-Firûzâbâdî (öl. 816/1413): Tenvîru’lMikbâs min Tefsir-i İbn Abbas

* Celaleddin es-Suyûtî (öl. 911/1505): ed-Durru’l-Mensûr