AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE MANASI

ayetl kursi ve anlamı

AYETEL KURSİ VE MANASI

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm
Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm
Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd
Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi
ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd
Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

Mânâsı: Rahmân ve Rahîm olan Allahın ismi ile.

Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür.