Dinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

Dinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

Konuya geçmeden önce başlığımızda geçen bazı kavramları açıklamada yarar vardır. Bunlardan biri hayattır.

Hayat canlı ve diri olmak demektir. Bitki hayatı, hayvan hayatı ve insan hayatı gibi hayatın da kendi içinde pek çok mertebeleri vardır.

İnsan hayatını diğer canlılardan ayıran özelliği şuurlu ve bilinçli olmasıdır. Çünkü insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği insanın aklıdır.

Akıl insanı diğer canlılardan ayırır ve geçmiş ve gelecekle alakalı kılar. İnsan aklıyla, ilmiyle, düşüncesiyle geçmişte olanlarla alakadar olduğu gibi gelecek ile de planlar yapar ve hayatını ona göre tanzim eder.

Din insan hayatını daha da geniş bir çerçeveyle ilişkilendirir. İnsanı tarihin ulaşabildiğinden daha da gerisi olan ilk insan ve onunda ötesi olan yaratılmadan önceki durum hakkında bilgilendirerek ufkunu genişletir ve nurlandırır. İnana insana göre insan ölümle beraber olmaz ve ebedi bir aleme gider.

Din insanın saadet ve mutluluğunu hedef alır. İnsanın bu mutluluğu insan-Allah, İnsan evren, insan-insan arasındaki ilişkilerin sağlıklı olmasıyla mümkün olur. Kur’an-ı kerin insan hayatını bu konularda tanzim eder ve düzenler.

Din, insanı bilgi ve düşünce açısından olgunlaştırmayı, tutum ve davranışlarında ölçülü ve dengeli olmayı hedefler. “Allah, ölümü ve hayatı, hanginizin daha güzel davranışlarda bulunacağını imtihan etmek için yarattı” (Mülk suresi, ayet 2) ayeti, dinin amacının insanı ahlaki olgunluğa ulaştırmak olduğunu göstermektedir.

Dinin insan hayatındaki önemi ile ilgili bazı ilkeler şunlardır:

  1. İnsanı aklını kullanmaya yani düşünmeye teşvik eder.
  2. Toplumların kardeşçe barış içinde yaşamasına katkı yapar.
  3. İnsanı iyiyi, güzeli ve doğruyu bulmaya; iyi insan olmaya ve onu yararlı işler yapmaya yönlendirir.
  4. İnsana sorumluluklarını bildirir.
  5. İnsanı öğrenmeye, araştırmaya, bilgi edinmeye teşvik eder.
  6. İnsanı iyi ve yaralı işler yapmaya yönlendirir.
  7. İnsanın maddi manevi sıkıntılar karşımda dayanma gücünü arttırır.
  8. İnsana kuvvetli bir İrade ve sağlam karakter bağışlar.