Dünya Hayatının Anlamı

Dünya Hayatının AnlamıDünya Hayatının Anlamı

“Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Allah'tan korkanlar için elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz? (En'am: 32)

“Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı.” (Ankebut: 64)

“Sizin yanınızdaki (dünya malı) tükenir. Allah yanındaki ise bâkidir. Elbette sabırlı davrananlara yapmakta olduklarının en güzeli ile mükafatlarını vereceğiz.” (Nahl: 96)

Bu hususta Rasûlullah (sav)’den  gelen haberlerden bir kısmı şöyledir:

Bir gün Rasûlullah (sav) ölü bir koyuna rastladı. Ashabına: “Bu koyunun sahibi nazarında değerli bir şey olduğunu zanneder misiniz?” diye sordu. Dediler ki: “Değersiz sayıldığından onu atmışlar.” Rasûlullah (sav) buyurdu ki:

“Nefsim yed'i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki şüphesiz bu dünya, Allah nazarında, şu koyunun sahibi nazarındaki değerinden daha aşağıdır. Eğer bu dünyanın Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı, kâfire ondan bir yudum su dahi içirmezdi.” (İbn-i Mace)

“Dünya sevgisi her kötülüğün başıdır.” (Beyhaki)

Ana rahmi, dünyaya göre ne ise, dünya da ahirete göre o mesabededir. Ana rahmindeki çocuğa dünyadan bahsedilse, bulunduğu mekâna sağladığı uyumdan dolayı, ana rahminde kalmayı tercih eder. Halbuki bilmez ki ana rahmi, dünyaya  nazaran bir zindandır. Dünyanın geçici zevk ve sefasına dalan bir insan da böyledir. Ona ahiretten ve sayılamayacak kadar çok ve devamlı cennet nimetlerinden, Allah Teâlâ'nın cemalini temâşâdan bahsetseniz, ona sonsuzluk âlemine bir doğuş ve bir geçiş olan ölüm soğuk gelir. Ama ehl-i hakikat öyle değildir. Onlar bir an önce Rab’larına mülaki olmayı tercih ederler. Bilirler ki dünya, mü'minler için bir zindandır. Şöyle bir düşünelim. Ahiret hayatının ebedîliği, cennette “hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşer kalbine gelmeyen nimetleri” ve Allah Teâlâ'nın cemalini müşahade karşısında bir mü'min için, dünya zindan değil de nedir? Amma dünya hayatı kâfirler için cennetî bir yaşantıdır. Çünkü onlar cehennemin kızgın alevleri içinde ebedî kalacak,  azab olunacaklardır. Elbette cehennem ateşine göre şu dünya hayatı onlar için cennet gibidir.

İşte mevzûmuz olan hadis-i şerif bu  inceliğe işaret etmektedir.

Sakın ola ki, "Biz sadece ibadet ile meşgul olalım, dünyayı boş verelim ve onu kâfirlere bırakalım" şeklinde anlaşılmasın.

Bu dünyanın idaresi de müslümanlara tevdî edilmiş, zulmü ortadan kaldırmak, hakkı hâkim kılmak ve yeryüzünü adaletle idare etmek için müslümanlar vazifelendirilmiştir. Kötülenen dünya sevgisidir, dünyanın alâyişine aldanarak ahiret amellerini terk etmektir. İslâmî yaşantımıza yardımcı olan, bizi Allah yolunda çalışmaktan alıkoymayan dünya nimetleri, Allah Teâlâ'nın ikramı ve lütfudur. Dünyayı ve dünya nimetlerini, ahiret saadetine vasıta olarak kullanmak ne büyük bir mutluluktur.