Allah'ın Er-Rezzâk  İsminin Anlamı

Allah'ın Er-Rezzâk  İsminin AnlamıAllah'ın Er-Rezzâk  isminin anlamı: 

Rızkları veren, yaratan ve kullarına ihsan eden. Rızklandıran, varlıkların rızıklandırmak için sebepleri yaratan,  sürekli besleyen, bütün rızka muhtaç olanların rızkını veren anlamına gelir

Rezzâk, Allah Tealâ'nın Kur'an-ı Kerim ve hadislerde zikredilen güzel isimlerindendir: Bu isim Kur'an-ı Kerim'de  Zariat suresi 58. ayette şu mealde geçmektedir.  "Muhakkak Allah rezzak (asıl rızık veren) dır. O pek çetin kuvvet sahibidir".

Rızka muhtaç olan tüm canlıların rızıklarını veren yalnız Allah Tealâ'dır. O'ndan başka rezzak yani rızkı veren yoktur. Kur'an-ı kerim'de pek çok ayette tüm varlıkların rızıklarını verenin sadece Allah olduğu belirtilir. 

"Yeryüzünde bulunan bütün canlıların rızıkları ancak Allah'a aittir" (Hûd 11/6); "Nice canlı mahlûk vardır ki rızkını kendisi taşımıyor. Ona da size de rızkı Allah veriyor" (el-Ankebut 29/60); "Yerde ve gökte Allah'tan başka sizi rızıklandıran bir yaratıcı var mıdır?" (Fâtır 35/3). 

Yerde ve gökte bulunan tüm canlıların rızıkları verenin Allah olduğuna inanmakla beraber, rızık için sebeplere başvurmak. ve çalışmak da gerekir.Çünkü Allah rızıkları bazı sebepler aracılığıyla yaratmıştır. Rızkı da sebebi de yaratan Allah'tır. Bu nedenle  Allah'a tevekkül edip O'ndan istemekle beraber, O'nun takdir ettiği rızkı elde etmek için bunu aramak, çalışmak ve yeryüzünde dolaşmak gerekir. Rızık için çalışmak, gayret etmek, rızkın olduğu sebeplere başvurmak da rızkı Allah'tan istemek için fiili bir duadır. Çünkü Allah "Onda (arzda) bereketler yarattı. Onda (arzda) arayanlar için dört günde müsavi gıdalar takdir etti" (Fussılet 41/10). "O, (Allah) yeri size müsahhar kıldı (boyun eğdirdi). O halde onun omuzlarında (köşe ve bucağında) yürüyün, Allah'ın rızkından yiyin..." (el-Mülk, 67/ 15). Yani Allah'ın o tükenmez nimetlerini arayın, çalışın ve didinin demektir.

Rızk denince sadece yenen ve içilen gibi maddi rızıklar anlaşılmamalıdır. Bunlar insanın bedeninin rızkıdır. Aklın rızkı ilimdir, marifetullah (Allah'ı tanıma) tır. Kalbin ve ruhun rızkı imandır, zikirdir, ibadettir.

Kulun rızkının genişliğinin sebeblerinden birisi de, günahlardan kaçınmak ve ibadetin özü olan namazı tadili erkan ile kılmaktır. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurur:

"Kim Allah'tan korkar ve günahlardan kaçınırsa, onun için bir çıkış yeri kılar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır..." (et-Talâk, 65/2-3). Âilene namaz kılmakla emret ve kendin de ona sebât ile devam eyle. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni Biz rızıklandırırız. Güzel akıbet takvâ erbabınındır" (Tâhâ, 20/132).

Er-Rezzak isminin hayatımızdaki yansıması nasıl olmalı?

1- Rızkı helal yollardan kazanmalı, rızkı Allah'tan bilmeli ve O'na şükretmeli,

2- Rzık elde etmek için sebeplere müracaat etmeli yani çalışmalı, fakat rızkı bu sebeplerden bilmemelidir.

3- Elde ettiği rızıktan dolayı Allah'a şükretmeli verızkına  kanaat etmeli, israftan kaçınılmalıdır.

4- Eğer Allah kendisine Rızkı bol vermişse  ihtiyaç sahiplerine de vermeli yani infak etmelidir.

 Allahım rezzak sensin merzuk olan rızka muhtaç olan biziz. Dünya ve ahirette maddi ve manevi rızkımızı bol ve geniş eyle. Bize verdiğin maddi ve manevi rızıkların asıllarını ve menbalarıı göster. Bize kanaatkarlıkla rızıklandır. Verdiğin nimetlerden dolayı şükreden kullarından eyle. Amin