Allah'ın Hayat Sıfatının Anlamı

Allah'ın Hayat Sıfatının AnlamıAllah'ın Hayat Sıfatı

Hayat Allah’ın subuti sıfatlarındandır. Allah’ın diri ve hayat sahibi olmasıdır.

Dirilik demektir. Allah kendi şanına mahsus bir hayatı vardır. Allah’ı şanına layık olan bu hayat bizdeki sınırlı, muhtaç, biyolojik şartlarla kısıtlı hayata benzemez.. Allah’ın ilim, irade ve kudret sıfatları ile vasıflanmasının bir gereği olarak hayat sıfatı da vardır. Hayatı olmayan bir şey, bilmekten, dilemekten ve yapabilmek gücünden yoksun olur. Bu ise, yaratıcı için büyük bir noksandır.

Varlıklara hayat verenin ve tüm hayatın kaynağı olanın elbette hayatsız olması düşünülemez. Allah2ın hayat sahibi olması varlıklardaki hayat gibi cüzi ve sınırlı değildir. Allah’ın hayat sıfatını yine biyolojik varlıkların hayatı gibi sınırlamak ve düşünmek doğru değildir.Çünkü bu durum bir noksaniyet ve acziyettir. Allah’u Teala ise her türlü noksaniyetten ve acziyetten münezzehtir.

Allah'ın "hayat"ı, tam kâmil bir hayattır. O, ölümsüzdür. Diğer canlılar hayatlarını devam ettirmek için hava ve gıda gibi başka şeylere muhtaçtırlar. Oysa Allah Teâlâ'nın hayat için başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Onun için Allah Teâlâ'nın hayatı, diğer canlıların hayatına benzemez.

Bizlere hayat bahşetmesi, Allah’ın ihya (hayat verme) fiiliyledir. Bizde hayat yaratmasıyla O’nun hayatında ne bir noksanlık olur, ne de bir fazlalık. Tüm hayat sahibi varlıklara hayat vermek Allah’a zor gelmez.

Allah hakkında "hayat", Kur'an-ı Kerim'de: "Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur, daima diri (hayat sahibi) ve yaratıklarını koruyup yöneticidir..." (el-Bakara, 2/255); "Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur, daima diri ve (yaratıklarını) koruyup yöneticidir" (Âlu İmran, 3/2); "Bütün yüzler, O diri ve yöneliciye boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen perişan olmuştur" (Tâhâ 20/111); "Ve ölmeyen (diriy)e tevekkül et ve O'nu överek tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter" (el-Furkan, 25/58) ve el-Mü'min 40/65 olmak üzere beş yerde zikredilmektedir. Bu yerlerin üçünde, yaratıkları ayakta tutan, yöneten, idare eden ve koruyan anlamında olan "Kayyûm" ismiyle birlikte zikredilmektedir. Bütün canlılar, hayatlarını Allah'a borçludur. Onları dirilten, var eden ve diri tutan O'dur. Onun için Allah'a muhtaçtırlar. Oysa Allah başkasına muhtaç değildir. O, Samed'dir, her şey O'na muhtaç olduğu halde kendisi başka bir şeye muhtaç değildir.

Allah hem hayat sahibi hem de kayyumdur. hayyü’l-Kayyûm’dur (Hem kendisi diri hem de her şeyi dirilten ve ayakta tutandır.)Tüm hayat sahibi varlıklar varlıklarının ve hayatlarını ve bu hayatlarının devamını O’na muhtaçtır. O ise hiçbir şekilde hiçbir şeye muhtaç değildir. Tüm hayatın kaynağı O’dur.