Allah'ın Varlığını Nasıl Anlayabiliriz?

Allah'ın Varlığını nasıl anlayabilirizAllah'ın Varlığını Nasıl Anlayabiliriz?

Allah’ın varlığını onun eserlerinden anlarız. Eserler o eseri yapan hakkında bizler için çok önemli bilgiler verirler. Kendisini görmediğimiz Mimar Sinan’ın eserleri O’nun mimarlık yeteneği, ilmi hakkında önemli bilgiler sunar. Bizler Mimar Sinan’ı görmesek dahi onun eserlerine bakarak ve inceleyerek onun bu konudaki özeliklerini anlayabilir ve bilebiliriz.

Aynı şekilde tarihte yaşamış fakat görmediğimiz bir şairi de onun günümüze ulaşmış şiirlerini incelemek suretiyle o şairin bu konudaki yetenek ve özelliklerini anlayabilir bu yönüyle tanıyabiliriz.

Bizlerin bu kişileri eserlerine bakarak tanıyabilmemiz için bu sanatlardan da bilgi sahibi olmamız gerekir.

Bu örneklerden hareketle bizler görmediğimiz Allah’ı da O’nu yaratıkları olan tüm evren ve içindekilere dikkatli incelemek suretiyle Onun varlığını ve sıfatlarını anlayabiliriz. Çünkü her var olan onu yaratan ve var eden hakkında bizler için önemli bilgiler verir.  Kainata baktığımızda gözümüze ilişen yıldızlar, güneş, ay dünyamızı süsleyen, bitkiler, hayvanlar, denizler, dağlar, insanlar ve canlı cansız herşey kendilerini var eden üstün bir aklın apaçık delilleridir.

Tüm bu varlıklar arasındaki  var olan denge, düzen, kusursuz yaratılış yine kendilerini kusursuzca tasarlayan üstün bir ilim sahibinin varlığını ispat eder. Tüm bu varlıklara bakarak Allah’ın sonsuz ilmini güç ve kudret sahibi olduğunu anlayarak O’nu ilim ve kudret sıfatlarıyla tanırız.

Biz Allah'ın varlığını, yarattığı kusursuz sistemlerden, canlı cansız varlıkların hayranlık uyandırıcı özelliklerinden anlarız. Bu kusursuzluğa Kuran-ı Kerim’de Mülk suresi 3 ve 4. Ayetlerde şu şekilde belirtilmiştir.:

"O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?

Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir."

Kainat Allah’ın eseri olması dolayısıyla bizlere O’nu tanımamıza araç olduğu gibi; Allah’ın sözü olan Kur’an da doğrudan bize rabbimizi tarif eder ve tanıtır.

Kuran'da Allah'ın tüm üstün sıfatları; aklı, ilmi, şefkati, merhameti, adaleti, her yeri sarıp kuşatan olduğu, herşeyi işiten ve gören olduğu, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin tek sahibi, tek İlahı olduğu, mülkün tek hakimi olduğu haber verilmiştir.

O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. . O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nun dur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir (Haşr Suresi, 22-24)

Yüksel UÇAR