Akraba Ziyaretinin Faziletleri

Akraba Ziyaretinin FaziletleriAkraba Ziyaretinin Faziletleri

Akraba ziyareti; mükâfatı ve cezası en hızlı verilen ameldir

"Mükâfatı en hızlı verilen hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en hızlı verilen kötülük de zulüm ve sıla-i rahimi terk etmektir" (Ebû Dâvud, Edeb)
“Sevabını hemen vermesi için Allah’ın yapılmasını istediği, iyilik ise yakınlarla olan ilişkiyi sürdürmektir. Yakınlarıyla ilişkiyi sürdürenler günahkârda olsalar, servetleri çoğalır ve nüfusları artar.” (İbn Mâce, Tirmizî, Hâkim)

Allah katında en sevimli amel akraba ziyaretidir

“Bir kişi ashabıyla birlikte bulunan Resulullah’ın (asm) yanına gelerek:
“Allah’ın peygamberi olduğunu ileri sürüyorsun öyle değil mi?”
“Evet” dedi.
“Peki ya Resulullah! Hangi davranış ve hareket Allah’a daha sevimlidir?”
“Allah’a iman etmek.”
“Sonra?”
“Yakınlarla ilişkiyi sürdürmek”
“Daha sonra?”
“İyiliği söylemek, kötülükten uzaklaştırmak.” (Ebu Ya’la)

Akraba ziyaretine riayet eden kişi insanların en faziletlisidir

Resulullah’a (asm) “İnsanların en faziletlisi kimdir?” diye soruluna şu cevabı vermiştir:
“Allah’tan en fazla korkan, sıla-i rahmi en güzel şekilde yapan, ma’rufu (iyiyi) emir ve münker (kötü) den nehyetme görevini en iyi şekilde yerine getiren kimsedir.” (Ahmed, Taberânî)

Akraba ziyaretine riayet eden en üstün mertebededir

“Size bir şey söyleyeceğim, onu hatırınızda iyi tutun. Dünya ancak şu dört grup insanındır:
Bir kula Allah mal ve ilim vermiş, o da bu konuda Rabbinden korkuyor, bunlarla akrabalarına iyilik yapıyor ve Allah’ın bunda bir hakkı olduğunu biliyor. Bu kimse en üstün mertebededir.
Bir kula da Allah ilim vermiş, mal vermemiş fakat iyi niyetlidir. “Eğer malım olsaydı, falan kimse gibi davranırdım” der. Bu kimse niyetine göre mükâfat alır. Bu ikisinin mükâfatı eşittir.
Bir başka kula Allah mal vermiş, ama ilim vermemiş. Bu kimse malını bilgisizce harcar, malı konusunda Allah’tan korkmaz, onunla akrabalık haklarını yerine getirmez, Allah’ın onda bir hakkı olduğunu bilmez. İşte bu kişi en kötü derecededir.
Bir kul da var ki, Allah ona ne mal vermiş, ne de ilim. “Eğer malım olsaydı, falan gibi davranırdım” der. Bu da niyetine göre karşılık görür. İkisinin de günahı aynıdır. (Tirmizi)
“Günaha girmedikçe en hayırlınız akraba ve kabilesini savunandır." (Ebu Davud)

Akraba ziyareti günahlara kefarettir

İbn-i Ömer (ra) şöyle rivayet etmişti:
“Resulullah’a (asm) birisi gelerek:
“Büyük bir günah işledim, bundan dolayı tevbe etsem olur mu?” diye sordu. Resülullah (asm) da:
“Anan var mı?” dedi. Adam:
“Yok” diye cevap verdi. Hz. Peygamber (asm):
“Peki, teyzen var mı?” diye sorunca
“Var” dedi. Resulullah (asm);
“Öyleyse ona iyilik et, tevbe etmiş olursun. Günahların affolunur” buyurdu. (İbn-i Hıbban, Hâkim)

Akrabayı ziyaret edeni Allah (cc) da gözetir

“Sıla-i rahim arşa asılmış ve şöyle demiştir:
“Beni gözeteni Allah da gözetsin, benimle münasebeti kesenden de Allah rahmetini kessin." (Buhari, Müslim)

Akraba ziyareti kötü ölümü, tevbesiz ölmeyi, şerri ve zararı def eder

“Allah sadaka ve sıla-i rahim (yakınlarıyla ilişki sürdürmek) sebebiyle insanın ömrünü uzatır. Yine bunlar nedeniyle kötü ölümü, yani tevbesiz ölmeyi, şerri ve zararı (o insandan) defeder.” (Ebu Ya’la)
“Ömrünün uzun, rızkının bol ve iyi bir şekilde ölmeyi arzulayan kimse Allah’tan korksun haramlardan korunsun ve yakınlarıyla olan ilişkilerini sürdürsün.” (Tergib ve Terhib)

 

Akraba ziyareti rızkın bollaşmasına ecelin gecikmesine sebeptir

"Her kim rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini istiyorsa akrabasını görüp gözetsin" (Buhari, Edeb)
“Rızkının bol ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse yakınlarıyla ilgilensin.” (Buhârî, Tirmizî)
“Ömrünün uzun, rızkının bol ve iyi bir şekilde ölmeyi arzulayan kimse Allah’tan korksun, haramlardan korunsun ve yakınlarıyla olan ilişkisini sürdürsün.” (Bezzar, Hakim)
“Tevrat’ta:
“Ömrünün uzun, rızkının bol olmasını isteyen kimse, yakınlarıyla ilişkisini sürdürsün.” sözü yazılıdır.” (Bezzar, Hâkim)
“Şübhesiz gizli verilen sadaka Allah’ın gazabını dindirir. Akrabalarla iyi ilişkiler ömrü uzatır. İyiliklerin yapılması kötü ölümden korur. “La ilahe illallah” sözü kendisini söyleyen kimseden doksan dokuz bela çeşidini def eder. Ki, bunların en hafifi kaygı ve üzüntüdür.” (İbn-i Asakir)
“Kim ölümünden sonra eserinin devam etmesini ve rızkının geniş olmasını istiyorsa, sıla-i rahim yapsın.” (Müslim, Buhari)
“Sevabı (karşılığı) en çabuk verilen ibadet sıla-i rahimdir. Hatta aile efradı fasık ve facir olmasına rağmen bazı hanelerin malları artar ve adetleri çoğalır. Çünkü onlar sıla-i rahim yaparlar.” (Beyhâkî, Harâkî, İbn Hibban)

Akraba ziyareti malda zenginliği, ailede sevgiyi arttırır

“Yakınlara sıla malda zenginliği, ailede sevgiyi, ömürde uzamayı arttırır.” (Kimya-yı Saadet)
Resulullah (asm) buyurdu ki:
“Allah (cc) halkının tutumu dolayısıyla nice memleketleri mamur eder mal ve servetlerini de bollaştırır. Onları yarattığından beri onlara asla gücenmez. Orada bulunanlar bunu duyunca:
“Bu nasıl oluyor ya Resulullah ?” diye sordular.
“Yakınlarıyla ilgili olan ilişkilerini sürdürmeleri, birbirini ziyaret etmeleri sebebiyledir.”buyurdu. (Taberânî, Hâkim)
"Büyüklerinizden akrabalarınızı ve akraba ziyaretim öğrenin! Çünkü akraba ziyareti, ailede muhabbeti artırır, malı çoğaltır ve ömrü uzatır." (Tirmizî)

Akraba ziyaretine riayet edenin ahiret gününde hesabı kolay olur

“Ebu Hureyre (ra) Resul-i Ekrem’in (asm) şöyle dediğini rivayet etti:
“Üç şey kimde bulunursa, Allah (ahiret gününde) onun hesabını kolaylaştırır ve rahmetiyle onu cennete koyar.” Bunu işitenler:
“Anamız babamız sana feda olsun, onlar nedir ya Resulullah?” diye sorunca Hz. Peygamber (asm):
“Size yardımını esirgeyene yardım etmeniz, sizinle ilişkisini kesen kimseyle ilişki kurmanız ve sizi zulmedeni bağışlamanızdır. İşte bunları yaparsanız Allah sizi cennete koyar” buyurdu.” (Bezzar, Taberani, Hakim)
“Sevabı en çabuk verilen ibadet sıla-yı rahimdir. Hatta aile efradı fasık ve facir olmasına rağmen bazı hanelerin malları artar ve adetleri çoğalır; çünkü onlar sıla-yı rahim yaparlar.” (İbn-i Hibban, Haraitî, Beyhâkî)

Akraba ziyareti cennete yakınlaştırır, cehennemden uzaklaştırır

“Ebu Eyyub el-Ensarî’den (ra);
Peygamber’in bir yolculuğunda, bir bedevî peygamber’e karşı çıkıp dedi ki:
“Beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak şeyi, bana bildir.”
Peygamber (asm):
“Allah’a ibadet edersin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılarsın, zekâtı verirsin, akrabaya iyilik edersin” buyurdu. (Buhârî, Müslim)
"Ey insanlar, birbirinize selâm verin, akrabanızı gözetin, yemeği yedirin! Geceleyin insanlar uyurken namaz kılın ki selâmetle cennete giresiniz" (Tirmizî)