Allah’ın Sıfatları

Allah’ın SıfatlarıAllah’a iman etmek, onun mükemmel sıfatlarını bilip öylece inanmak ve yüce zatını noksan sıfatlardan soyutlamaktır. Yüce Allah’ı bilmenin yollarından birisi de onun sıfatlarını bilmekten geçer. Kur’an’a göre en yüce sıfatlar Allah’a aittir. Biz Allah’ın zatının mahiyetini bilemeyiz. O, aşkın bir varlık olduğu için Hz. Peygam­ber, Allah’ın zatını değil, sıfatlarını düşünmeyi tavsiye etmiştir. Allah’ın zatını beş duyu organıyla kavramamız mümkün olmadığına göre onun mahiyetinin neden ibaret olduğu hakkında düşünmemiz de doğru değildir. Çünkü insan, ne aklı ne de sınırlı bilgisiyle onun mahiyetini kavrayabilir. Ancak, Allah’ın yüce sıfatlarını ve bunların ne anlama geldiğini kavrayabilir. Böylece Yüce Yaradan’ı tanıyabilir.

Allah’ın Zatî Sıfatları

Vücud: Allah’ın var olması, demektir. Vücudun aksi olan yokluk, Allah hakkında düşünülemez. Onun varlığı kendisinden olup bir başkasından değildir.

Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcı olmamasıdır. O, zatı ve sıfatlarıyla kadimdir, ezelîdir. “Evvel odur,

Ahir de odur. Zâhir odur, Bâtın odur. Her şeyi hakkıyla bilen yine odur.” (Hadîd suresi, 3. ayet.)

Bekâ: Allah’ın varlığının sonunun olmamasıdır. Onun varlığı sonsuzdur. “Sen ölümsüz ve daima diri olan (Allah’a) güven.” (Furkan suresi, 58. ayet.)

Kıyam binefsihî: Allah’ın kendisiyle kâim olması ve bu hususta bir başkasına ihtiyaç duymamasıdır. “Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise zengindir (hiç bir şeye muhtaç değildir) ve övül­meye en layık olandır.” (Fâtır suresi, 15. ayet.)

Vahdâniyet: Tek bir olan, eşi, benze­ri ve ortağı bulunmayan anlamına gelir.

Allah zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birdir. “Eğer yerde ve gökte ondan baş­ka tanrılar olsaydı yer ve gök (bunların düzeni) bozulurdu.” (Enbiyâ suresi, 22. ayet.)

Muhâlefetün li’l-havâdis: Allah’ın sonradan olan yaratıklara benzememe­sidir. “Hiçbir şey onun benzeri değildir.”

(Şûrâ suresi, 11. ayet.)

Allah’ın Subûtî Sıfatları

Hayat: Allah’ın canlı ve diri olması demektir. Hayatın zıddı olan ölüm, Allah hakkında düşünülemez: “Allah, kendisin­den başka hiçbir ilah olmayandır. Daima diridir ve yarattıklarını gözetip durur.” (Bakara suresi, 255. ayet.)

İlim: Allah’ın bilme sıfatıdır. O, her şeyi bilir. İlmin zıddı olan cehalet, Allah için imkânsızdır: “O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Bakara suresi, 29. ayet.)

Semî: Yüce Allah’ın her şeyi işitmesidir: “Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.” (Bakara suresi, 181. ayet.)

Basar: Allah’ın her şeyi görmesidir: “Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.” (Bakara suresi, 110. ayet.)

Kudret: Allah’ın her şeye gücünün yetmesidir: “Şüphesiz Allah her şeye güç yetirir.” (Nahl suresi, 77. ayet.)

İrade: Allah’ın dilemesi ve istemesi anlamına gelir: “Bir şeyi dilediği zaman onun emri, ancak “ol!” de­mektir. O da hemen oluverir.” (Yasin suresi, 82. ayet.)

Kelam: Allah’ın, seslere, harflere ve bu harflerden meydana gelen kelime ve cümlelere ihtiyacı olmaksızın konuşması demektir: “Allah Musa ile konuştu.” (A’raf suresi, 143. ayet.)

Tekvîn: Yok olan bir şeyi yokluktan varlığa çıkarmak, yaratmaktır.