Din ile ahlaki değerler arasındaki ilişki

Din ile ahlaki değerler arasındaki ilişki

İslam’ın emir ve yasakları da ahlakı güzelleştirmeye yöneliktir. Peygamberimiz, “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, c II, s. 381.) buyurmuştur. İslam’ın ahlak ilkeleri arasında, Allah’ın yarattığı bütün canlılara karşı merhametli, dürüst, güvenilir, iyi niyetli olmak, karşılıksız iyilik yapmak gibi davranışlar yer almaktadır. İslam ahlakının asıl kaynağı Kur’an ve peygamberimizin sünnetidir. peygamberimiz, getirdiği

dini, insanlara tebliğ etmenin yanında güzel ahlakı en iyi şekilde gösteren bir örnektir.

Hz. Aişe de bir soru üzerine peygamberimizin ahlakının Kur’an ahlakı olduğunu belirtmiştir. (Sahih-i Müslim, Müsafirin, 139.)

Dinin amacı insanı, iyiye doğruya yönlendirip kötülüklerden uzak tutmaktır. Kişiyi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Din bunun için  insana; hayırseverlik, cömertlik, doğru söyleme, dürüst davranma gibi davranışları emreder. Yalancılık, kıskançlık, cimrilik, geçimsizlik gibi davranışları da yasaklamar. Yüce Allah Kur’an’da müminlerin vasıflarını anlatırken onların bağışlama, affetme, alçakgönüllü olma gibi ahlaki özelliklerine vurgu yapmakta ve “Allah’tan korkan kimseler, …öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet.) buyurmaktadır. Bu şekilde emir ve yasaklarına uyanları güzel ahlaklı olarak isimlendirmektedir. Ahlaki değerler, insanı kötü hâl ve hareketlerden uzak tutup iyiliğe yönlendirir. Görüldüğü üzere, dinî buyruklar ile ahlaki değerler arasında yakın bir ilişki vardır. Ahlakın şekillenmesinde din önemli bir yere sahiptir.